КЪРМЕНЕ: Увеличаване на кърмата

КАК ДА УВЕЛИЧА КОЛИЧЕСТВОТО НА КЪРМАТА СИ

Пър­во, тряб­ва да се ус­по­ко­и­те. Нас­т­рой­те се на мисълта, че ще постигнете увеличаване на кър­ма­та неп­ре­мен­но ще се по­я­ви и всич­ко ще бъ­де на­ред. Обър­не­те вни­ма­ние на об­с­та­нов­ка­та у до­ма си – всич­ки неб­ла­гоп­ри­ят­ни фактори тряб­ва да бъ­дат от­с­т­ра­не­ни.

Пър­во, тряб­ва да се ус­по­ко­и­те. Нас­т­рой­те се на мисълта, че кър­ма­та неп­ре­мен­но ще се по­я­ви и всич­ко ще бъ­де на­ред. Обър­не­те вни­ма­ние на об­с­та­нов­ка­та у до­ма си – всич­ки неб­ла­гоп­ри­ят­ни фактори тряб­ва да бъ­дат от­с­т­ра­не­ни.

На­у­че­те се да се от­пус­ка­те по вре­ме на кър­ме­не, то­ва по­ма­га за увеличаване на кърмата. Из­цеж­дай­те кър­ма­та след вся­ко кър­ме­не, до пос­лед­на­та кап­ка. Вед­на­га след то­ва си нап­ра­ве­те то­пъл душ на гър­да­та и пак се из­це­де­те.

Тук е мяс­то­то да под­чер­та­ем кол­ко е важ­но нощ­но­то кър­ме­не.

То оси­гу­ря­ва ус­той­чи­во из­ра­бот­ване и увеличаване на кър­мата, за­що­то през нощ­та ко­ли­чес­т­во­то хор­мо­ни, от­го­ва­ря­щи за лак­та­ци­я­та, е най-ви­со­ко. А и ка­чес­т­ва­та на кър­ма­та през те­зи нощ­ни ча­со­ве са най-цен­ни за бе­бе­то.

За уве­ли­ча­ва­не на лак­та­ци­я­та по­ма­гат оре­хи­те, ме­дът, су­пи­те, ри­ба­та, осо­бе­но бя­ла­та. По­ло­жи­те­лен ефект оказ­ва и ма­са­жът на млеч­ни­те жле­зи – по 3 ми­ну­ти 2 пъ­ти на ден. Из­вър­ш­вай­те го с кръ­го­ви дви­же­ния, по-точ­но пог­лаж­да­ния с две­те ръ­це по хо­да на лим­ф­ни­те пъ­ти­ща – от вър­ха на гър­ди­те към ра­ме­не­те и на­до­лу, до под­миш­ни­ци­те.

По­лез­на е и фи­то­те­ра­пи­я­та – коп­ри­ве­на от­ва­ра, смес от ана­со­но­ви плод­че­та, ко­пър и ри­ган.

И пос­лед­но: по вре­ме на кър­ме­не раз­съб­ле­че­те бе­бе­то та­ка, че да има те­ле­сен кон­такт с вас. Май­ка­та усе­ща ко­жа­та на беб­че­то, из­пит­ва при­лив на неж­ност и щас­тие, а то­ва сти­му­ли­ра про­це­са на об­ра­зу­ва­не на кър­ма.

Източник

 

Най-лесният начин за увеличаване на кърмата бързо е да си подогнете с билков чай за стимулиране на лактацията, който може да поръчате веднага ето тук – https://lactessa.com/otkade-da-kupya-chaj-laktesa/ или през фейсбук страницата на лично съобщение https://www.facebook.com/lactessa

Чай Лактеса
За чай за увеличаване и поддържане на кърмата, Чай за отслабване, Чай за детоксикация, Чай за сваляне на високо кръвно... ЛАКТЕСА, може да попитате и във фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/lactessa/

Related Posts

ПОПИТАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

44,002FansLike

КЪРМЕНЕ