КЪРМЕНЕ: Увеличаване на кърмата

КАК ДА УВЕЛИЧА КОЛИЧЕСТВОТО НА КЪРМАТА СИ

Пър­во, тряб­ва да се ус­по­ко­и­те. Нас­т­рой­те се на мисълта, че ще постигнете увеличаване на кър­ма­та неп­ре­мен­но ще се по­я­ви и всич­ко ще бъ­де на­ред. Обър­не­те вни­ма­ние на об­с­та­нов­ка­та у до­ма си – всич­ки неб­ла­гоп­ри­ят­ни фактори тряб­ва да бъ­дат от­с­т­ра­не­ни.

Пър­во, тряб­ва да се ус­по­ко­и­те. Нас­т­рой­те се на мисълта, че кър­ма­та неп­ре­мен­но ще се по­я­ви и всич­ко ще бъ­де на­ред. Обър­не­те вни­ма­ние на об­с­та­нов­ка­та у до­ма си – всич­ки неб­ла­гоп­ри­ят­ни фактори тряб­ва да бъ­дат от­с­т­ра­не­ни.

На­у­че­те се да се от­пус­ка­те по вре­ме на кър­ме­не, то­ва по­ма­га за увеличаване на кърмата. Из­цеж­дай­те кър­ма­та след вся­ко кър­ме­не, до пос­лед­на­та кап­ка. Вед­на­га след то­ва си нап­ра­ве­те то­пъл душ на гър­да­та и пак се из­це­де­те.

Тук е мяс­то­то да под­чер­та­ем кол­ко е важ­но нощ­но­то кър­ме­не.

То оси­гу­ря­ва ус­той­чи­во из­ра­бот­ване и увеличаване на кър­мата, за­що­то през нощ­та ко­ли­чес­т­во­то хор­мо­ни, от­го­ва­ря­щи за лак­та­ци­я­та, е най-ви­со­ко. А и ка­чес­т­ва­та на кър­ма­та през те­зи нощ­ни ча­со­ве са най-цен­ни за бе­бе­то.

За уве­ли­ча­ва­не на лак­та­ци­я­та по­ма­гат оре­хи­те, ме­дът, су­пи­те, ри­ба­та, осо­бе­но бя­ла­та. По­ло­жи­те­лен ефект оказ­ва и ма­са­жът на млеч­ни­те жле­зи – по 3 ми­ну­ти 2 пъ­ти на ден. Из­вър­ш­вай­те го с кръ­го­ви дви­же­ния, по-точ­но пог­лаж­да­ния с две­те ръ­це по хо­да на лим­ф­ни­те пъ­ти­ща – от вър­ха на гър­ди­те към ра­ме­не­те и на­до­лу, до под­миш­ни­ци­те.

По­лез­на е и фи­то­те­ра­пи­я­та – коп­ри­ве­на от­ва­ра, смес от ана­со­но­ви плод­че­та, ко­пър и ри­ган.

И пос­лед­но: по вре­ме на кър­ме­не раз­съб­ле­че­те бе­бе­то та­ка, че да има те­ле­сен кон­такт с вас. Май­ка­та усе­ща ко­жа­та на беб­че­то, из­пит­ва при­лив на неж­ност и щас­тие, а то­ва сти­му­ли­ра про­це­са на об­ра­зу­ва­не на кър­ма.

Източник

 

Най-лесният начин за увеличаване на кърмата бързо е да си подогнете с билков чай за стимулиране на лактацията, който може да поръчате веднага ето тук – https://lactessa.com/otkade-da-kupya-chaj-laktesa/ или през фейсбук страницата на лично съобщение https://www.facebook.com/lactessa

About Author /

ЛАКТЕСА е бутикова марка функционален чай за подпомагане на желани процеси: чай за увеличаване и поддържане на кърмата, Чай за отслабване, Чай за детоксикация, Чай за поддържане на имунната система. Чай за сваляне на високо кръвно Потърсете ни във фейсбук страницата https://www.facebook.com/lactessa/ --->>> Купете на промоция още сега https://lactessa.com/promotsii-laktesa

Start typing and press Enter to search

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Ако продължите да използвате сайта, то вие сте съгласни с това. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close