Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Организатор на Играта е „Съксесум“ ЕООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
 2. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила на играта по всяко едно време, по време на нейното провеждане, след като информира участниците за настъпили промени чрез публикация на „Стената“ (“Timeline”) на официалната Facebook страница https://www.facebook.com/lactessa и/или на https://lactessa.com/
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 4. В играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице с постоянен адрес в Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Съксесум“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
 5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда в периода от 20.03.2021 г. до 28.03.2021 г.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И НАГРАДИ

 1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на официалната

Facebook страница https://www.facebook.com/lactessa

 1. На 20.03.2021 г. на стената се публикува игрови пост (публикация), който ще съдържа кратък регламент за участие и връзка към пълните правила на играта.
 2. За участник в играта се счита само лице, отбелязало (тагнало) под поста в коментар приятел и споделил поста на стената си и харесал фб страницата на Лактеса.
 3. Регистрацията във www.facebook.com е задължително условие за участие в Играта. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от една регистрация в портала www.facebook.com. С една регистрация в интернет сайта www.facebook.com може да участва само едно физическо лице.
 4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени след изтичането на играта, на 31.03.2021 г., на случаен принцип.

Изтеглят се имената на ТРИМА участника, от всички участници, които са спазили условията на играта.

 1. Профилът на печелившия участник ще бъде обявен до 18:00 ч. на 31.03.2021 г. на стената на Facebook страницата на Лактеса, a с победителите ще бъде контактувано чрез лични съобщения или e-mail, за допълнително регламентиране при получаване на наградите.

Администраторът на страницата изпраща лично съобщение до печелившия. Последният е длъжен в срок до 18:00 часа на 15.04.2021 г. да изпрати лично съобщение до администратора на страницата, като посочи телефон за връзка.

 1. Наградата:

Трима човека ще спечелят продукти на Лактеса – четири кутии чай за детоксикация https://lactessa.com/chaj-za-detoksikatsiya + безплатна доставка.

 1. Наградата може да бъде получена само от спечелилите играта участници, като за целта се използва комуникация във вид на e-mail или съобщение към Facebook профилите, който са участвали.
 2. Награда, непотърсена в срок до 23:59 часа на 16.04.2021 г., ще се счита за отказана и спечелилият я няма да има право за претенции към нея след тази дата.
 3. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
 4. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
 5. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

Със участието си в играта или с оставянето на коментар под снимката /публикацията/, както и споделянето й, участникът/коментиралият декларира:

3.1. че е запознат с настоящите правила на Играта, че ги приема и се задължава да ги спазва.

3.2. че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея.

 1. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с играта, като например – нужни за да получат наградата си.
 2. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за друга награда. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!