ЕКСПЕРТИ ПРЕДЛАГАТ ЕДИННА ПОЛИТИКА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Цели се уеднаквяване на правилата и стандартите за деца, които се намират в една и съща възрастова група

На провела се кръгла маса експерти от държавни институции, академична общност, неправителствени и международни организации и представители на детски учебни заведения обсъдиха Предложения за изменение на действащата нормативна уредба и практиката по приложението й в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст. Събитието се организира от фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ в партньорство с  фондация „За нашите деца“.

Един от водещите въпроси в предложенията е осъществяване на единна политика за ранно детско развитие, като в тази насока емблематичен е примерът за сега  съществуващата  различна и несъгласувана регулация на детските ясли и яслените групи в детските градини и предложение за уеднаквяване на правилата и стандартите за деца, които се намират в една и съща възрастова група.

Друг важен акцент в предложенията е регламентиране на принципа „парите следват детето”, възприет в повечето от страните-членки на ЕС, както уреждането в нормативен акт на статута „иновативна детска градина” (това е направено за училищата), което би насърчило прилагането на иновативни педагогически подходи в детските заведения.

„Въвеждане на единни стандарти за ранно детско развитие, съвременни иновативни подходи и адекватни форми за приобщаване на родителите са ключът към висококачествено образование и грижа за най-малките, защото този период е фундамент за формиране на личността и това, което е направено или не през тези специални години, оказва влияние за цял живот върху здравето на индивида, способността да създава взаимоотношения и успеха му в образованието и заетостта“ сподели Янита Тончева, председател на фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“.

Предложенията, залегнали в дискусията, са изведени от извършен анализ и  оценка на действащото българско законодателство в тази област като са разгледани детайлно 40 нормативни акта и за 21 са изведени предложения за промени. Анализът е направен  с цел постигане на съответствие с позициите за качество в „Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22.05.2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“.

Предложенията са насочени към преодоляване на основните дефицити в действащата нормативна уредба, а именно:

  • приложение на множество подзаконови нормативни актове, празноти в правото, противоречиви правни норми в отделните нормативни актове, неяснота на правни норми и необходимост от тълкуването им;
  • дублиращи се правни режими;
  • приемане и прилагане на отделни секторни, а не на интегрирани политики;
  • аморфни разпоредби и диспозитивни норми, норми с пожелателен характер.

Важна част в предложенията заема темата за въвеждане на единни стандарти за ранно детско развитие (РДР), както и регламентиране на алтернативни форми на грижа в РДР като родителски кооперативи, детегледачи и др., които биха дали възможност на родителите да изберат къде да запишат детето си, вкл. и за решение на проблема с недостига на места в детските заведения в големите градове на страната.

Важен аспект за качеството на услугите в РДР е съотношението деца – възрастни в групите, с предложения за промени на нормативната уредба  в посока  преодоляване на съществуващия дисбаланс. От изключително значение за развитието на децата в РДР е участието на родителите, затова са формулирали препоръки за регламентиране на допълнителни форми на включване на родителите в живота на детските заведения.

 Фондация „За Нашите деца“ представи изработен Инструментариум, методика и механизъм за участие на гражданите във вземане на обществено значими решения и в мониторинга на изпълнението на свързаните с тях политики за образование и грижи в ранна детска възраст. Те са апробирани по време на теренното изследване „Наличност и достъп до качествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца“.

Системата от индикатори съответства на основните критерии по Рамката за качество и дава възможност, както да бъде направена самооценка от общината и от самите детски заведения, така и да бъде извършвано наблюдение от граждански организации, обединения, сдружения като НПО, Местни инициативни комитети и др. заинтересовани субекти.

Механизмът за гражданско участие и мониторинг може да се прилага както от общинската администрация, така и от неправителствени организации и консултантски екипи. Той може да бъде въведен като част от системата за качество на заведенията за образование и грижа в периода на ранната детска възраст, считат участниците във форума. Процесът на гражданско наблюдение обхваща услуги, които са налични и достъпни за всички семейства и техните деца, както и такива, които насърчават участието, засилват социалното приобщаване и приветстват многообразието.

About Author /

За чай за увеличаване и поддържане на кърмата, Чай за отслабване, Чай за детоксикация, Чай за сваляне на високо кръвно... ЛАКТЕСА, може да попитате и във фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/lactessa/

Start typing and press Enter to search

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Ако продължите да използвате сайта, то вие сте съгласни с това. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close